LBB 4417/00 网络连接器套件(每套 20 个)
LBB 4417/00 网络连接器套件(每套 20 个)
LBB 4417/00 网络连接器套件(每套 20 个)

该套设备包含20个可以与网络电缆 LBB 4416/00 配合使 用的连接器,从而构成多达十条定制电缆。 组装部件时,需要使用电缆/连接器工具套件 LBB 4418/00

LBB 4417/00 网络连接器套件(每套 20 个)

相关推荐