Q系列
Q系列
Q系列
Q系列Q系列Q系列Q系列

Q44Q66Q99Q1212
类型AB类AB类H类H类
阻抗2Ω                     4Ω                   8Ω2Ω               4Ω                 8Ω2Ω                4Ω                      8Ω2Ω                  4Ω               8Ω
持续输出功率(1KHz,THD 1%)650W                450W               270W900W          600W             380W1250W          900W                 550W1800W           1200W         750W
持续输出功率 (20-20KHz,THD≤0.2%)-                        400W               200W-                  500W             250W-                 800W               400W-                     1100W         550W
最大桥接输出-                        1300W             900W-                  1800W           1200W-                    2800W               1800W-                   3600W        2400W
功放增益32dB32dB32dB32dB
频率响应10Hz-40kHz(±1dB)10Hz-40kHz(±1dB)10Hz-40kHz(±1dB)10Hz-40kHz(±1dB)

信噪比(A计权)>106dB>107dB>109dB>110dB
THD <0.03%<0.03%<0.03%<0.03%
互调失真(SMPTE)<0.1% <0.1%<0.1%<0.1%
DIM30<0.05%<0.05%<0.05%<0.05%
输入阻抗(平衡)20KΩ20KΩ20KΩ20KΩ
输入灵敏度+2.2dBu+3.1dBu+5.1dBu+6.6dBu
最大输入电压+21dBu(8.69Vrms)+21dBu(8.69Vrms)+21dBu(8.69Vrms)+21dBu(8.69Vrms)
转换速率25V/us26V/us27V/us30V/us
网络控制(IRIS-Net)
保护                                                                       音频限幅,高温,DC,HF,反电动势(back EMF),峰值电流限幅,浪涌电流限幅,延时开启
散热从前往后,三级风扇从前往后,三级风扇 从前往后,三级风扇从前往后,三级风扇
尺寸(HxWxD)88.1×483×421.5mm88.1×483×421.5mm88.1×483×421.5mm88.1×483×421.5mm
净重12.6kg14.8kg16.3kg17.7kg


相关推荐